PRIVACYBELEID F&T parketvloeren bvba

1. Omgang met persoonlijke gegevens
Wij gaan zorgzaam om met uw gegevens! F&T parketvloeren BVBA met maatschappelijke zetel te Riemstraat 4
2000 Antwerpen, België is in deze hoedanigheid
verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van klanten en
potentiële klanten. Verwerken omvat alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot
deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan. Met
deze persoonsgegevens gaan wij steeds zorgzaam om. Daarbij is het belangrijk te
weten dat wij uw gegevens in het verleden nooit hebben doorverkocht aan derden en
dat wij dit ook in de toekomst nooit zullen doen.
F&T parketvloeren bvba slaat uw persoonlijke gegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer enkel op voor de doeleinden waarvoor u ze ons ter beschikking
stelde. Dat kan bv. zijn om informatie te verstrekken zoals het versturen van offertes, producten of brochures te bestellen, u in te lichten als uw bestelling klaar is of
sporadisch nieuwsbrieven te versturen. Als wij u een nieuwsbrief versturen, dan hebt
u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven en geen commerciële mails van ons
meer te ontvangen.
2. Uw rechten als individu
Met betrekking tot de persoonsgegevens die F&T parketvloeren bvba verwerkt, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht:

• U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken.
Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in
ons bezit hebben.

• U kan uw gegevens laten verbeteren. In zoverre de persoonsgegevens die wij
bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze
gegevens aan te passen.

• U kan uw gegevens laten verwijderen. Indien u vermoedt dat wij bepaalde
gegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen deze te laten verwijderen.
We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke
doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.
Dit kan via volgende kanalen:

Via e-mail op info@F-Tparketvloeren.be, of schriftelijk: F&T BVBA
Riemstraat 4
2000 Antwerpen

België

3. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard

gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen

(onder andere op het gebied van boekhouding).

4. Technologieën

F&T parketvloeren BVBA gebruikt internettechnologieën (bv. cookies, JavaScript) enkel met

de opzet u de bediening van de internettoepassingen te vergemakkelijken. Om onze

websites aantrekkelijker te maken, worden zo nu en dan automatisch inlichtingen

ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de

doorsnee-bezoektijd per site. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden

ingezameld.

5. Veiligheid

F&T parketvloeren BVBA waarborgt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen

verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onrechtmatige toegang en onthulling.

6. Verwerking van Persoonsgegevens door onderaannemer(s)

F&T BVBA kan een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van

de persoonsgegevens voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 1. Wij doen enkel

een beroep doen op onderaannemers die de persoonsgegevens van F&T BVBA verkrijgen, met de bedoeling deze te verwerken in opdracht van F&T parketvloeren bvba

BVBA nadat de persoonsgegevens overgedragen zijn in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met onze verbintenis naar de betrokkenen toe zoals uiteengezet in dit privacybeleid.
7. Doorverwijzingen naar andere websites

Op onze website zijn er verwijzingen (links). Daarmee kan u op de websites van andere ondernemingen terechtkomen. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is F&T BVBA niet verantwoordelijk.

8. Melding van een inbreuk
Indien er een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal F&T BVBA u hier uitdrukkelijk van op de hoogte brengen tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is. Wij zullen u meer bepaald in kennis stellen van:

• de aard van de inbreuk;
• de gegevens die aan de gegeven
sbeschermingsauthoriteit werden meegedeeld;
• de genomen maatregelen.
9. Vragen omtrent gegevensbescherming
Hebt u vragen of opmerkingen omtrent gegevensbescherming bij F&T BVBA? Gelieve dan contact op te nemen met ons via e-mail op het e-mailadres info@pdegreef.be, of schriftelijk:
F&T BVBA
Riemstraat 4
2000 Antwerpen
België
F&T BVBA kan dit beleid aanpassen. De meest recente versie kan u steeds terugvinden op
www.F-Tparketvloeren.be . Meer informatie over de privacywetgeving in het algemeen kan u ook vinden op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be.
10. Klachten
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).